Saudi Arabia Market Profile

Fri, 28 Dec 2018 16:09:00

  • Official name: Vương quốc Ả Rập Xê Út
  • Capital : Riyadh
  • National Day: 23/9
  • Area: 2,149,690 km2
  • Population: 27,345,986 người
  • Language: Tiếng Ả Rập
  • Currencies: Đồng Riyal Arập Xêút (SAR). Tỷ giá 1 USD = 3,75 Riyal
  • Institutional: Ả Rập Xê Út theo chế độ quân chủ. Ả Rập Xê Út được cai trị theo Luật Hồi giáo, bộ Luật Cơ bản kết nối quyền và trách nhiệm của chính phủ được ban hành theo sắc lệnh hoàng gia vào năm 1992

Detail map

(click image)


Area map

(click image)

References

Copyright © 2016 by the Chamber of Commerce and Industry of Vietnam - VCCI
Write "Chamber of Commerce and Industry of Vietnam"
or www.vcci.org.vn; www.vcci.com.vn; www.vcci.net.vn the release of information from this Website.
Designed and developed by Vietkent